Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door CF montage (inschrijvingsnr. K.v.K. 14108372), hierna te noemen CF montage, aan derden gedaan, op alle door CF montage in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door CF montage met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor CF montage niet bindend, niet toepasselijk en worden door CF montage hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door CF montage te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

e. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij CF montage daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door CF montage gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door CF montage in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten en dergelijke, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

CF montage is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met CF montage, onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met CF montage gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door CF montage, dan wel doordat CF montage met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden CF montage eerst, nadat en voor zover deze door CF montage zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met CF montage gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat zij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat CF montage met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens CF montage overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft CF montage te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat CF montage hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens CF montage zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN BIJ (ONDER)AANNEMING WERK

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens CF montage mogelijk te maken, zorg te dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: de benodigde vergunningen, door een gecertificeerd bedrijf verwijderde asbest, goedgekeurde tekeningen/bestekken/constructieberekeningen, rapporten, verzekeringen zoals bijvoorbeeld CAR, AVB e.d., opgave van ligging en aanwezigheid van kabels en leidingen, en dergelijke, toereikend aanwezige nutsvoorzieningen, gereedschappen, materieel, grondstoffen en dergelijke. Mocht wederpartij hierin geheel of gedeeltelijk tekortschieten en dit tekortschieten is debet aan een verminderde prestatie van en/of zijdens CF montage dan is wederpartij aansprakelijk zowel de directe- als indirecte schade. Wederpartij vrijwaart CF montage te dezer zake voor alle aanspraken van derden. CF montage is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste voor de te verrichte dienstverlening geschikte werkomgeving, In dat geval, mag zij de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij wederpartij in rekening te brengen. Wederpartij dient voor een goede bereikbaarheid van de werkomgeving voor de door en/of zijdens CF montage te verrichten werkzaamheden, zulks ter beoordeling van CF montage Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van de door haar, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan CF montage ter beschikking gestelde goederen, materialen, gereedschappen en/of machines.

b. Voor bij de bewerking en verwerking van de door CF montage gebruikte materialen/producten vrijkomende afval en resten dient wederpartij een geschikte afvalcontainer in de directe omgeving van de te bewerken ruimte beschikbaar te hebben in die gevallen, dat CF montage zorg draagt voor het verwijderen van afval en restproducten. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het terugplaatsen en/of hangen van objecten die door CF montage teen behoeve van de door haar te verrichten werkzaamheden zijn verplaatst en/of verhangen.

c. Daar waar CF montage en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbriefjes en/of urenbriefjes inlevert en/of deze door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen gebruikelijk als door CF montage voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen, worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord bevonden. Is er niemand van en/of zijdens wederpartij voor aftekening aanwezig en CF montage overhandigt wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd.

d. Daar waar CF montage en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op basis van een termijn in werkbare dagen dan wordt als werkbare dag aangemerkt een werkdag, zijnde: een dag uit de normale werkweek van maandag t/m vrijdag die geen vastgestelde vakantie, verlof of feestdag of andere individuele vrije dag is waarop de omstandigheden het voldoende toelaten redelijkerwijs de geplande werkzaamheden te verrichtten, zulks te allen tijde ter beoordeling van CF montage

e. De keuze van oplevering van de door CF montage verrichte werkzaamheden/geleverde prestatie is aan CF montage Heeft CF montage geen keuze gemaakt, dan vindt de oplevering automatisch plaats door verloop van een redelijke periode na beëindiging van de door en/of zijdens CF montage, verrichte werkzaamheden. Als een redelijke periode wordt bedoeld een termijn van maximaal 3 (drie) weken na beëindiging, tenzij op enig moment er een langere termijn op grond van dwingende wet- en regelgeving wordt voorgeschreven. Indien wederpartij binnen deze periode nog schriftelijk terechte klachten/tekortkomingen inbrengt die aan CF montage zijn toe te rekenen, dan zijn deze klachten/tekortkomingen uitgezonderd van de automatische oplevering en dienen deze klachten/tekortkomingen te worden gezien als punten van oplevering. Een oplevering heeft ook plaatsgevonden indien wederpartij de aan de verrichte werkzaamheden gerelateerde factuur heeft betaald.

Wederpartij is gehouden om op eerste en redelijke verzoek van CF montage haar volledige en ongeconditioneerde medewerking te verlenen tot het verhelpen van de klachten/tekortkomingen door en/of zijdens CF montage Op enig moment dat wederpartij daaraan geen gehoor geeft is CF montage niet langer gehouden om de klachten/tekortkomingen te verhelpen, of te doen verhelpen. De werkzaamheden worden alsdan geacht volledig en onmiddellijk te zijn opgeleverd. Bij werkzaamheden als bedoeld in art. 3.2.d. heeft CF montage het recht om de werkzaamheden die op de werk/urenbriefjes als zijnde verricht gefiatteerd zijn als opgeleverd te beschouwen. De oplevering van de verrichte werkzaamheden, waarbij niet gefiatteerde werk/urenbriefjes aan wederpartij worden overhandigd of gezonden worden bij uitblijvende klachten binnen een termijn van 2 (twee) weken door wederpartij, of door betaling van de aan deze werkzaamheden gerelateerde factuur geacht te zijn opgeleverd.

f. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van CF montage het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. CF montage is gerechtigd om de kosten van meerwerk tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen. Onder meerwerk wordt ook verstaan het herstel en/of het verrichten van aanpassingen aan bestaande constructies/objecten, die om constructieve, milieutechnische (bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt asbestverwijdering) en/of esthetische redenen noodzakelijk/wenselijk zijn.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a.1. CF montage is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van milieuschade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, verwerkte en/of bewerkte producten, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt CF montage dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

a.2. CF montage is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen aan objecten die zich noodzakelijkerwijze, zulks ter beoordeling van CF montage, voor kunnen doen als gevolg van de door CF montage verrichte werkzaamheden. Evenmin is CF montage niet aansprakelijk voor de gevolgen van haar gebruik van en/of aan de gereedschappen, machines, materialen, half- en eindproducten, die haar door wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij dit te wijten is aan grove opzet of grove schuld van CF montage.

a.3. Wederpartij dient CF montage te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken van derden.

b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen CF montage en wederpartij, is CF montage op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

c. Indien CF montage wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 1.500,00 (zegge; vijftienhonderd euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens CF montage niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor CF montage niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van CF montage, zal CF montage in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van CF montage of een andere door CF montage te bepalen plaats.

e. Daar waar CF montage voor wederpartij op enig moment en op enige locatie een dienstverlening moet verrichten, dan wel moet laten verrichten draagt wederpartij zorg voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving en voor zover daarvoor wenselijk met inbegrip van de benodigde nutsvoorziening voor de periode dat CF montage haar werkzaamheden verricht. Mocht daarvan, zulks naar oordeel van CF montage geen of onvoldoende sprake zijn, dan CF montage gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste ten behoeve van de te verrichten dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat geval, is zij gerechtigd de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

f. Onder het voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving zorgdragen door wederpartij geldt ook het vooraf verwijderen of doen laten verwijderen van asbest en andere vervuilende materialen die de goede gezondheid van degene die voor en namens CF montage werkzaamheden voor wederpartij moet verrichten. Wederpartij dient ook voor haar rekening zorg te dragen, dat de door CF montage achtergelaten materialen, welke niet meer door haar te kunnen en/of zullen worden gebruikt als ook het afval worden verwijderd. NB: Voor zover de hiervoor in dit artikel genoemde bepalingen e. en f., alsmede de bepaling van artikel 3.2.a een afwijkende inhoud vertonen, dan dienen deze afwijkingen als geïntegreerd in ieder hier genoemde bepalingen beschouwd te worden.

g. Wanneer door CF montage, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal 3 (drie) weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan CF montage.

h. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is CF montage gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat CF montage tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan CF montage.

b. Het transport van de bij CF montage bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.

c.1. Alle bij CF montage bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens CF montage met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie en te verzenden documenten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door CF montage te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van CF montage CF montage kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens CF montage gezonden correspondentie. Eveneens is CF montage op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft CF montage het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens CF montage, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt CF montage afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door CF montage te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is CF montage gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig
te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.

c. CF montage is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. CF montage behoudt zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door CF montage toegezonden facturen te geschieden binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. CF montage is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van CF montage of op een door CF montage aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen CF montage en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij CF montage te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer CF montage van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan CF montage het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van CF montage.

c. CF montage is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens CF montage, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door CF montage. worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. CF montage heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door CF montage uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de CF montage toekomende rechten. CF montage heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van CF montage, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van CF montage op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met CF montage gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is CF montage eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van CF montage, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van CF montage.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door CF montage toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CF montage, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan CF montage verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan CF montage geen volledige betaling van de door CF montage aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van CF montage.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is CF montage zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van CF montage zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door CF montage geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest,
transportkosten etc.

c. CF montage behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens CF montage heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft CF montage het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat CF montage van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf CF montage, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, pandemie, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. CF montage is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is CF montage gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van CF montage. Wederpartij zal van de ten deze door CF montage genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door CF montage (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren CF montage toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën CF montage is ten strengste verboden, tenzij CF montage hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door CF montage, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt CF montage zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door CF montage wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat CF montage schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door CF montage wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient CF montage eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie is alsdan voor wederpartij niet overdraagbaar en bevat herstel, of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van CF montage. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door CF montage.

d. De al dan niet onder garantie ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij CF montage of bij een door CF montage hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien CF montage dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens CF montage afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door CF montage aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met CF montage te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat CF montage evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. CF montage heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. CF montage behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Limburg dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van CF montage.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van CF montage samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”